หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

         อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2560 ในครั้งนี้ทางสาขาวิชาได้จัดกิจกรรมต่างๆดังนี้
1. การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino
2. การประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
3. ฉายภาพยนต์ 3 มิติ ด้วยแว่น 3D
4. กล้องแว่น VR เสมือนจริง
5. ฝึกวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์โดยการใช้เมาส์ปากกา
6. ฝึกการใช้เทคโนโลยีด้วย Google App for Education
7. การทำพวงกุญแจและเข็มกลัด ฟรุ้งฟริง
8. การแข่งขัน Rubiks Cube แบบ 3X3X3
           ในการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560 ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานในทุกๆกิจกรรมเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานในทุกๆกิจกรรม รวมแล้วมีไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

แกลเลอรี่