หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

E-mail:             [email protected]


RESEARCH INTEREST

• Ad Hoc Wireless Network

• Applied Wireless Sensor Network

• Network Security


EDUCATION

• PhD. in Electronic Engineering, University of Surrey, Guildford, UK, 2015

• M.Eng. in Computer Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, 2007, GPA 3.26.

• B.Eng. in Telecommunication Engineering, Mahanakon Technology University, Bangkok, Thailand 1998, GPA 3.15.


PROJECTS EXPERIENCES

Project

• Front End Satellite Receiver (Bachelor Requirement)

• Deployment wireless network in scale 300 APs for KMUTT Campus (Project Leader)

• Designing and Installing KMUTT backbone network (Project Leader)

• Network and Data Centre Construction of Mahidol Wittayanusorn School (A Project Consultancy)


PUBLICATION

Journal Paper

  • A. Adulyasas, Z. Sun and N. Wang, “Connected Coverage Optimization for Sensor Scheduling in Wireless Sensor Networks,” IEEE Sensor Journal, vol. 15, no. 7, pp. 3877-3892, 2015.

Conference Papers

  • A. Adulyasas, Z. Sun and N. Wang, “A Virtual Square Partition for Connected Coverage Assurance in Wireless Sensor Networks,” in Proc. IEEE Sensors Applications Symposium (IEEE SAS), pp.1-6, Zadar, Croatia, 13-15 April, 2015.
  • A. Adulyasas, Z. Sun and N. Wang, “Achieving Guaranteed Connected Coverage by Using Virtual Hexagonal Partition in Wireless Sensor Networks,” in Proc. Wireless Telecommunication Symposium (WTS), pp. 1-6, VA, USA, 9-11 April, 2014.
  • A. Adulyasas, Z. Sun and N. Wang, “An event-driven clustering-based technique for data monitoring in wireless sensor networks,” in Proc. IEEE Consumer Communications and Networking (CCNC), pp. 635-656, LA, USA, 11-14 January, 2013.
  •  A. Adulyasas, “Mutually Monitoring Agent for Secure Ad Hoc Routing Protocol” International Joint, Conference on Computer Science and Software Engineering: JCSSE2007.

WORKING EXPERIENCES

• Lecturer: Dept. of Computer Science, Yala Rajabhat University (December 2008 – Present)

• Engineer: Computer Centre, King Mongkut’s University of Technology Thonburi University (September 1999 – November 2008)


SKILLS

Computer:

• Operating System: Linux, SunOS/Solaris, and Windows

• Programming: C/C++, JAVA, Matlab, and SQL

• Network Application: NS2 and OmNet

Telecommunication:

• Packet Analysis in Wire and Wireless Network

• Fibre Optic Splicer and OTDR

• Spectrum Analyser

TRANNING:

• 3Com Wireless Network Configuration in Singapore (2005)

• Troubleshooting TCP/IP Network by NECTEC (2002)

• Solaris 7 System Administration I-II (2001)


ATIVITIES

• Teacher Society in Ta-Tong Sub district (2008 - Present)

• A member of Muslim for Peace Foundation (2000 - Present)