หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์อับดุลเลาะ บากา

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อีเมล์:              [email protected]

ชื่อ-สกุล:           นายอับดุลเลาะ  บากา

ที่ทำงานปัจจุบัน:    สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


วุฒิการศึกษา

วุฒิ

ชื่อสถาบัน

ปีทีสำเร็จการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2552

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

2557


การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

อับดุลเลาะ บากา และคณะ. แบบจำลองพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559. นครราชสีมา ประเทศไทย. หน้า 187-194.

อับดุลเลาะ บากา, วิภาดา เวทย์ประสิทธิ และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล. 2555.  การสร้างแบบจำลองพยากรณ์นาท่วมโดยใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลของ อำเภอหาดใหญ่. Ninth Internation Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012). กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. หน้า 53-58.

Baka, A., Wettayaprasit, W., and Vanichayobon, S. 2014. The Fourth International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications (DICTAP2014).  May 6-8, 2014, Bangkok, Thailand.


ความเชี่ยวชาญ

        Data Mining, Big Data, Data Analyst, Data Base, Knowledge Management, Web Application, Artificial Intelligence, System Analysis and Design, Robotic


คอร์สอบรม

  • การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP และ MySQL
  • การอบรม Microsoft Office
  • การอบรมเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ARDUINO