ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรครั้งที่ 1/2564

15 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 อาจารย์ ดร.นิสาพร  มูหะมัด ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ได้นัดประชุมหลักสูตร ณ ห้องหลักสูตรฯ อาคาร 3 เพื่อชี้แจงวาระการประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมต่างๆของหลักสูตรฯ แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบเชิงรุก และเรื่องอื่นๆ ให้รับทราบ เป็นต้น