อบรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

28 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม ฝึกอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ณ อาคาร 9 ห้องปฎิบัติการ SMP ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องแก้วด้านวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาสามารถเรียนรู้การอ่านชื่อเครื่องแก้วภาษาอังกฤษ เป็นต้น