อบรมพัฒนาทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

3 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านไอทีและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อบรมปฏิบัติการทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับนักศึกษา จำนวน 6 คน โดยวิทยากร คุณธนานันต์  โชตน์ชยพัทธ์ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel พื้นฐาน