โครงการค่ายรุ่นใหญ่ หัวใจเจ๋ง (การทำสบู่เหลวและการทำโลชั่น) ณ อุทยานการเรียนรู้ยะล (TK Park Yala)

8 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ด้วยอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) กำหนดจัดโครงการค่ายรุ่นใหญ่ หัวใจเจ๋ง (การทำสบู่เหลวอาบน้ำ) ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-11.30 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ ดร.ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์ อาจารย์ ดร.วรรณกัษมา ฮารน และอาจารย์ลิขิต ลาเต๊ะ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และทำกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถต่างๆ สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยหลือตนเองได้ ลดการพึ่งพิง อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความภูมิใจและสังคมได้มองเห็นคุณค่าและยอมรับบทบาทของผู้สูงอายุมากขึ้น รวมทั้งได้รับความรู้ การผลิตโลชั่นและสบู่เหลวอาบน้ำแบ[ต่างๆ ตลอดจนสามารถนำวิธีการผลิต ไปปรับใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ และต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ต่อไป