ความคืบหน้าการสอบโปรเจคสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ได้จัดกิจกรรมสอบโปรเจคสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำผลิตภัณฑ์จากนักษา โดยมีการบูรณาการในรายวิชาเคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม วิชาเคมีอนินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม และวิชาเครื่องสำอางแต่งสี และสามารถติดตามความคืบหน้าในปีต่อไป