อาจารย์

21 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น
  1. ผลงานนวัตกรรมเรื่อง "Formulation and Evalution of Herbal Listick from Natural Oil" ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน จากงานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021) จัดโดย Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang ประเทศมาเลเซีย 
  2. ผศ.ดร.วรรณกัษมา  ฮารน และ อาจารย์อลภา  ทองไชย ได้รับทุนจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภทFundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565  จากงานวิจัยเรื่อง "การตรวจวัดตะกั่วในน้ำโดยใช้ชุดตรวจวัด (Test Kit) ของรีเอเจนต์สกัดจากเปลือกทับทิม"
  3. ผศ.อัชมาน  อาแด ดร.อับดุลฮากิม  มะสะ และ ผศ.ดร.นาบิล  ฮายีมะแซ  ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารฐาน SCOPUS วารสาร Science and Technology Indonesia จากผลงานเรื่อง "Influence of Sepiolite Addition Methods and Contents on Physical Properties of Natural Rubber Composites"