ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

23 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) พันธกิจของหลักสูตร

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ส่งเสริมการวิจัยและการผลิตนวัตกรรม เนื่องจากสัมพันธ์กับแผนพัฒนาประเทศและความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ทำให้พันธกิจมหาวิทยาลัยได้ปรับเน้นมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ องค์กรคุณภาพ และสังคมคุณภาพ

การพัฒนาหลักสูตรจึงได้เน้นผลิตบัณฑิตสายวิชาการ ที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ดังนั้น  การผลิตนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามจึงมีความสำคัญและจำเป็น อีกทั้งยังตอบโจทย์ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และสร้างความรู้เฉพาะทางแก่ผู้เรียนให้สามารถนำไปบูรณาการและประยุกต์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติได้

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม จะมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนฐานของการบูรณาการ การผลิตและวิเคราะห์คุณภาพเครื่องสำอางรวมทั้งการทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กับบริการวิชาการ การวิจัย และเผยแพร่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และงานสร้างสรรค์ระหว่างสถาบัน ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หรือบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนในท้องถิ่น