ประชุมหลักสูตรแนะนำอาจารย์ใหม่

25 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ได้ประชุมระบบออนไลน์ เพื่อแนะนำอาจารย์ในหลักสูตรที่มาใหม่ จำนวน 2 ท่าน