จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

21 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต

2.  รูปแบบของหลักสูตร

              2.1 รูปแบบ     

              หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  

              2.2 ประเภทของหลักสูตร

              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

              2.3 ภาษาที่ใช้

              จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
              2.4 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

2.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

               เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          2.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

              ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว