สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรหัสและชื่อหลักสูตร

      รหัสหลักสูตร    :  25ุ611571100024

       ภาษาไทย       :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

       ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Science Program in Renewable Energy Technology