สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรอาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

1. ข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัดกระทรวงพลังงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงาน 

2. พนักงานบริษัทเอกชน ตำแหน่ง วิศวกรพลังงาน เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์พลังงาน เป็นต้น 

3. พนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน 

4. พนักงานแผนกต่างๆ ในโรงไฟฟ้า 

5. นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ 

6. ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจรับรองการจัดการพลังงาน 

7. ผู้ประกอบกิจการด้านพลังงาน เช่น จำหน่าย หรือออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงาน 

8. ครู หรือวิทยากรด้านพลังงาน