สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คว้ารางวัลนวัตกรรมเหรียญทอง จากนวัตกรรมเรื่อง “LOW HEAD PICO-HYDROPOWER GENERATOR”

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมการเข้าประกวดในงาน THE 5TH INTERNATIONAL INNOVATION, DESIGN AND ARTICULATION ณ University Teknologi MARA Perlis Branch ประเทศมาเลเซีย มีผลงานร่วมประกวดทั้งหมด 400 นวัตกรรม โดยสามารถคว้ารางวัลนวัตกรรมเหรียญทอง จากนวัตกรรมเรื่อง “LOW HEAD PICO-HYDROPOWER GENERATOR” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา อาจารย์มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และนายฮูเซ็ง ชายดานา นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์

แกลเลอรี่