สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

แกลเลอรี่