สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน

แกลเลอรี่