สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรคณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ลงพื้นที่ติดตั้งและส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน พร้อมด้วยวิศวกรพลังงาน ลงพื้นที่ติดตั้งและส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ภายใต้โครงการจาโปโมเดล ณ ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา

แกลเลอรี่