สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรอาจารย์สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติทางด้านพลังงาน ภายใต้รายวิชาพืชพลังงานท้องถิ่น

อาจารย์สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติทางด้านพลังงาน ภายใต้รายวิชาพืชพลังงานท้องถิ่น

แกลเลอรี่