สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรอบรมการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ CMS ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561. อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว และอาจารย์อัชมาน. อาแด เข้าร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ CMS ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ตึก ไอที ห้อง 605 ซึ่งคณาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในการสร้างเว็บไซต์และได้เรียนรู้เทคนิคที่มากขึ้น

แกลเลอรี่