สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรประชุมรับฟังรายงานผลการอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการพลังงาน

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการพลังงาน ซึ่งในอนาคตต่อไปมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่สาขากับองค์กรดังกล่าว และมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ มีโอกาสสร้างความร่วมมือกันทั้งกิจกรรมและวิชาการด้านต่างๆทางพลังงาน 
 

แกลเลอรี่