สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว ได้แนะแนวและประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  นอกจากนี้ยังได้สาธิตการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทน นำประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่ง. โดยได้แนะแนวและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนรัศมีสถาปนา และโรงเรียนเตรียมศึกษา 

แกลเลอรี่