สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา Double Nine Engineering

ตามที่หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ บริษัทดับเบิ้ลไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทางด้านพลังงานสำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อขอรับทุนการศึกษา Double Nine Engineering ไปแล้วนั้น
บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา Double Nine Engineering โดยขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา Double Nine Engineering ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
 

แกลเลอรี่