สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรคณาจารย์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนธรรมสตัมภ์วิทยา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  อ.อดุลย์สมาน สุขแก้ว อ.ลุตฟี สือนิ และอ.มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา  หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ร่วมจัดกิจกรรมทางด้านพลังงาน ประชาสัมพันธ์ และแนะแนวเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและให้รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนธรรมสตัมภ์วิทยา อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

แกลเลอรี่