สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรคณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 10 อาคาร 9 ชั้น 2 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ธุรการหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  1/2563 ที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่่ 22 มิถุนายน 2563 และเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดขึ้น 25 มิถุนายน 2563

 
 

แกลเลอรี่