หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลังงานทดแทน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาสาขาสาขาพลังงานทดแทน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวนุรอัยนี สาแม นางสาวรุสมีนา ซาแม็ง นางสาวนุรมี สาและ และนางสาวสาปีนะห์ เจะหมาด นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน พร้อมด้วยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมและดำเนินโครงการฯ ณ กลุ่มวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมในการขับเคลื่อนและฝึกการเป็นนวัตกร เพื่อพัฒนานวัตกรรมและแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน

แกลเลอรี่