หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลังงานทดแทน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาพลังงานทดแทน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 หลักสูตรพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของหลักสูตร และสร้างความสัมพันธ์รุ่นพี่กับรุ่นน้อง อีกทั้งมอบทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่นในด้านต่างๆ ในปีการศึกษา 2566

แกลเลอรี่