หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลังงานทดแทน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาพลังงานทดแทน จัดบูธแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทนสู่ชุมชนในงาน 90 ปี มรย.

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาพลังงานทดแทน จัดบูธแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทนสู่ชุมชนของหลักสูตรร่วมกับศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน ในงาน 90 ปี มรย. วิทยาลัยครูสู่ราชภัฏ คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567

แกลเลอรี่