หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลังงานทดแทน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาวิชาพลังงานทดแทน จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ ความมั่นคงด้านพลังงานทดแทนในจังหวัดชายแดนใต้ ในงาน 90 ปี มรย.

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สาขาวิชาพลังงานทดแทน จัดงานเสวนา ภายใต้หัวข้อ ความมั่นคงด้านพลังงานทดแทนในจังหวัดชายแดนใต้ ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มรย.วิทยาลัยครูสู่ราชภัฏ คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา นักวิจัย สวทช. คุณถาวร บุญศรี พลังงานทดแทนจังหวัดยะลา และคุณอุดมศักดิ์ แก้วศิริ บริษัท ซีโอทู อินโนเวชั่น จำกัด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

แกลเลอรี่