หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลังงานทดแทน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาสาขาพลังงานทดแทน จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในมหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2567

วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2567 สาขาวิชาพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในมหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2567 “Soft power of art and culture” ในงาน ๙๐ ปี มรย. บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนสืบสานอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน/งานวิจัยของหลักสูตร ซึ่งภายในงานยังมีการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรม ดนตรีในสวน ศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ ผลงานศิลปะ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ขนม อาหารพื้นถิ่น นวัตกรรมและอื่นๆ อีกมากมาย

แกลเลอรี่