หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประวัติความเป็นมา

จากแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 และจากกรอบการพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อ้างถึงในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายที่การพัฒนาเด็กและนักศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรในพื้นที่ การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาการพัฒนาอุดมศึกษาสู่อาเซียน การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาข้างต้น ขณะเดียวกันหลักสูตรดังกล่าวได้บูรณาการพันธกิจด้านการวิจัยและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าสู่อุดมการณ์เสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกทางหนึ่ง