หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                   หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้

              1.3.1  ผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดทางทฤษฎีด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

              1.3.2  ให้นักศึกษาสามารถทำการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ

              1.3.3  ส่งเสริมการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการโดยมีส่วนร่วม และให้บริการทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนชุมชนในท้องถิ่น

              1.3.4  ผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข