หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสาร สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม - เมษายน 2557

วารสาร สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม - เมษายน 2557

รายชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์

1. เรื่อง กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยองและจันทบุรี) (ยุทธพงศ์ นากรักษา)

2. เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 (กอหลัน วาเยะ, สันติ บุญภิรมย์, และเนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์)

3. เรื่อง ป่าไม้กับการอนุรักษ์ (วรวุธ จันทร์ดิษฐ์วงษ์ , วิชิต เรืองแป้น, สุนิตย์ โรจนสุวรรณ, วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์, Mashhor Monsor and Ho Sinn Chye)

4. เรื่อง ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (วรวุธ จันทร์ดิษฐวงษ์, วิชิต เรืองแป้น, สุนิตย์ โรจนสุวรรณ, วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ และซัมซู สาอุ)

5. เรื่อง ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (เจษฎา ยาลา, สมศักดิ์ ด่านเดชา, และเนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์)

6. เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอนาคต 

(รอฮายู ยูโซ๊ะ, วิชิต เรืองแป้น, เนาวรัตน์ ตรีไพบูรณ์, วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์, สมพงษ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ และอิสมาแอ กาเต๊ะ)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่