หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสาร สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2557

วารสาร สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2557 

รายชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์

1. เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (นายอับดุลรอมัน เจะมะ1, สมบัติ โยธาทิพย์2, ตายูดิน อุสมาน3)

2. เรื่อง คุณภาพน้ำของน้ำบ่อตื้นในหมู่บ้านอูแบ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

(นุรฮายาตี มานิ๊1, วิชิต  เรืองแป้น2, สมพงศ์  เพ็ชรบริสุทธิ์3 และอาจารย์อับดุลลาห์โดลา  ดาลี4, ดร.ปนัสย์ นนทวานิช5, นิสาพร มูหะมัด6)

3. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีของน้ำประปาภูเขาในชุมชนบ้านบือซู ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

(อาฟาฟ อาลี 1,วิชิต เรืองแป้น2 ,สมพงศ์ เพ็ชรบริสุทธิ์3,อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี4และปนัสย์ นนทวานิช5, วารุณี หะยีมะสาและ6)

4. เรื่อง ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (นฐมณ   พัชณี1, ตายุดิน อุสมาน2, เนาวรัตน์ ตรีไพบูรณ์3)

5. เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โครงการ “โรงพักเพื่อประชาชน” สถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี

(เรืองฤทธิ์  พรหมมา1, ตายุดิน อุสมาน2, เนาวรัตน์ ตรีไพบูรณ์3

6. เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ และเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม

(อับดุลรอห์มาน สอและ1, อุไรรัตน์ ยามาเร็ง2, ซัมซู สาอุ3)

7. เรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี

(อันวาร์ สะมาแอ1, ตายุดิน อุสมาน2 , บุญสิทธิ์ ไชยชนะ3)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่