หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสาร สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 เดือนมกราคม - เมษายน 2558

วารสาร สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 เดือนมกราคม - เมษายน 2558

รายชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์

1. เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านซ่อมและจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

(สุมาลี ยอดคง และนิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ)

2. เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวในเขตพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

(สุจิรา พิทักษ์แทน และนิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ) 

3. เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในฝันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 หน่วยที่ 1 จังหวัดนราธิวาส

(รพี สาแม สมศักดิ์ ด่านเดชา และนินาวาลย์ ปานากาเซ็ง)

4. เรื่อง ทัศนคติในการป้องกันยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนสตรียะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (ไวยวิทย์ ศรีทอง และบุญสิทธิ์ ไชยชนะ) 

5. เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนรูสะมิแล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (อภิชาติ ศรีหนูสุด และสมบัติ โยธาทิพย์) 

6. เรื่อง กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของภาพยนตร์โรแมนติคคอมเมดีของจีทีเอช (อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล และโสภาวรรณ บุญนิมิตร)

7. เรื่อง การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี อำเภอรามันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

(กูวรรณโซเฟีย ลอ และสมศักดิ์ ด่านเดชา)

 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่