หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสาร สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2556

วารสาร สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2556

รายชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์

1. เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ผศ.ดร.วิไลวัลย์ อินทรไชมาศ)

2. เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำปัตตานีในอนาคต (การะเวก สว่างรุ่งเรือง, วิชิต เรืองแป้น, วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ และมะรูดิง กาซา)

3. เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำประปาหมู่บ้านจังหวัดยะลาในอนาคต (อาสมิง มะแซ, วิชิต เรืองแป้น, บุญสิทธิ์ ไชยชนะ และเนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์)

4. เรื่อง สภาพการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครยะลา เมืองปัตตานีและเมืองนราธิวาส

(ธิดา ฉันทศิริรัตน์, ณรงค์ ศรีสวัสดิ์, ตายูดิน อุสมาน และวิชิต เรืองแป้น)

5. เรื่อง คุณภาพน้ำทางกายภาพของน้ำประปาภูเขาที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในตำบลกาหลงอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส

(อับดุลรอฟิด หะยีดือเระ, วิชิต เรืองแป้น, อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ, สมพงศ์ เพ็ชรบริสุทธิ์)

6. เรื่อง ทางเลือกสำหรับการเตรียมยางพารารีเคลมจากยาง SBR ที่วัลคาไนซ์ (ซีตีไซยีดะห์ สายวารี)

 

 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่