หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสาร สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

วารสาร สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

รายชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์

1. เรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายตลิ่งชัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

(มูนา จารง, จรุณี เก้าเอี้ยน)

2. เรื่อง ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากับมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา

(พัฒนศักดิ์ วาเด็ง, นิตยา เรืองแป้น และ เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์)

3. เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 (สายพิณ เจียมสวัสดิ์, เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์)

4. เรื่อง การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี

(สุจินตนา ตรงประสิทธิ์, เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ และนิตยา เรืองแป้น)

5. เรื่อง การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

(วันทนา เนื้อน้อย, นิตยา เรืองแป้น และเนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์)  

6. เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดปัตตานี

(ต่วนซอบารียะห์ ลาเตะ, เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ และจรุณี เก้าเอี้ยน)

7. เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายโกตาบารู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1

(มาหะมะ กอสิง, จรุณี เก้าเอี้ยน)

8. เรื่อง การใช้อำนาจในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

(หร้อด้าน เอียดวารี, จรุณี เก้าเอี้ยน)

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่