หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายวิชาหลักสูตร

รายวิชาหลักสูตร

              1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

                      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

             2. โครงสร้างหลักสูตร

             หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเป็นแผนก แบบ ก 2 ที่เน้นการทำวิจัยประกอบด้วย หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้านและหมวดวิชาเสริม โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

 

หมวดวิชาสัมพันธ์

 

9

หน่วยกิต

  วิชาบังคับ

 

9

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

16

หน่วยกิต

  วิชาบังคับ

 

10

หน่วยกิต

  วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริม

ไม่นับหน่วยกิต

 

 

วิทยานิพนธ์

 

12

หน่วยกิต

                  

      รายวิชา 

          รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 

 

หมวดวิชาสัมพันธ์

 

9

หน่วยกิต

4206101

พื้นฐานสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

Foundations of Environment and Development

3(2-2-5)

4206102

วิธีวิทยาการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

Environment Research Methodology 

3(2-2-5)

4206103

สถิติเพื่อการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม

Statistics for Environmental Science Research

3(2-2-5)

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                     ไม่น้อยกว่า                  16

หน่วยกิต

 

วิชาบังคับ                                                                  10

หน่วยกิต

4206104

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                           ๒(๒-๐-๔)

Environment Economics  

2(2-0-4)

4206105

 

การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม

Participatory Process for Environment and Development

3(2-2-5)

4206106

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

Management Community Environment

3(2-2-5)

 

4206107

สัมมนาทางสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

Seminar in Environment and Development     

2(2-0-4)

 

 

 

 

วิชาเลือกเรียน                             ไม่น้อยกว่า                    6

หน่วยกิต

4206108

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

Geographic Technology for Environmental Management 

3(2-2-5)

4206109

ทรัพยากรชุมชนกับการวางแผนสิ่งแวดล้อม

Community Resources and Environmental Planning

3(3-0-6)

4206110

นโยบายและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Policies and Actions for Sustainable Development

3(3-0-6)

4206111

ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนา

Biodiversity and Development

3(3-0-6)

4206112 

มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

Environmental Pollution and Management

3(3-0-6)

4206113

เคมีสิ่งแวดล้อม 

Environmental Chemistry 

3(2-2-5)

4206114

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Environmental Impact Assessment 

3(2-2-5)

4206115

ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

Environmental Standard Systems

3(3-0-6)

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์                                                             12

หน่วยกิต

4206116

วิทยานิพนธ์

Thesis

12(0-24-12)

 

 

 

 

หมวดวิชาเสริม                            ไม่นับหน่วยกิต

 

4206117

ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า

English for Research

3(2-2-5)

4206118

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

Computer for Graduate Studies

3(3-0-6)