หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

       ไม่น้อยกว่า 37  หน่วยกิต

  รูปแบบของหลักสูตร

       1. รูปแบบ

              หลักสูตรระดับปริญญาโท

       2. ภาษาที่ใช้

              จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ

       3. การรับเข้าศึกษา

             รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศ

       4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

            เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

       5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

            ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว