หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

      1. นักสิ่งแวดล้อม

2. อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา

3. นักปกครองท้องถิ่น  ส่วนอนามัยและสิ่งแวดล้อม

4. บริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม

5. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม