หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรจัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ไ

ด้กำหนดจัดกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2567

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

ณ ห้องประชุม 05 - 108 อาคาร 5
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา