หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 หลักสูตร ได้จัดกิจกรรม ทวนสอบรายวิชา ปีการศึกษา 2/2566

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุม

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2566 เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลเพื่อให้การจัดการศึกษาของหลักสูตรต่างๆ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร และได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และแบบกึ่งออนไลน์ ใช้โปรแกรม Google Meet