หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology