หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อเรา

อาคาร 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-299628 ต่อ 74400  
Facebook : G-Science Edu 

E-mail : Piyasiri.s@yru.ac.th