หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เมื่อวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 189 คน แยกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 102 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 87 คน

แกลเลอรี่