หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) เรื่องของเล่นวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) เรื่องของเล่นวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 80 คน

แกลเลอรี่