หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง ของเล่นและกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ของเล่นและกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

แกลเลอรี่