หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

ข้อมูลหลักสูตร

 

ข้อมูลรูปแบบของหลักสูตร

ภาษาที่ใช้ : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตํางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร

 เอามาจากเล่มหลักสูตร หมวดวิชา / รายวิชา / หน่วยกิตของแต่ละวิชา / แผนการศึกษา

อาชีพสามารถประกอบอาชีพได้ หลังศึกษาสำเร็จการศึกษา

       1. เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารในสถานประกอบการเช่น เชฟและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคารและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

       2. นักส่งเสริมการตลาดทางด้านอาหาร