หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

จัดทำอาหารว่างจำนวน 250 ชุด ให้กับทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้า

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 อาจารย์ ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง และคณาจารย์ในหลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำอาหารว่างจำนวน 250 ชุด ให้กับทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

แกลเลอรี่