หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

รายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

       ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

 

 

                        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า 

 15       หน่วยกิต

 

1.1.1 วิชาบังคับ                                           

 12       หน่วยกิต

5100101

ภาษา ความคิด และการสื่อสาร

Language Thought and Communication

3(3-0-6)

 

5100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*    

3(3-0-6)

 

 

Thai for Communication

 

 

5100103

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*

3(3-0-6)

 

 

Thai for Careers

 

 

5100105

ภาษาอังกฤษหรรษา

3(3-0-6)

 

 

English for Fun

 

 

5100106

การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์

3(3-0-6)

 

 

English Usage for Social Network

 

 

5100107

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้*

2(1-2-3)

 

 

English for Communication and Learning Development

 

 

5100108

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*

2(1-2-3)

 

 

English for Communication 1

 

 

5100109

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*

2(1-2-3)

 

 

English for Communication 2

 

 

5100113

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ

3(3-0-6)

 

 

Technology and Media Literacy

 

 

 

                    1.1.2 วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า             3          

หน่วยกิต

 

5100104

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย

3(3-0-6)

 

 

Developments of Thai Speaking and Writing Skills

 

 

5100110

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

 

 

English Communication Skills Development

 

 

5100111

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

 

Chinese for Communication

 

 

5100112

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

 

Melayu for Communication

 

 

 

                1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต           ไม่น้อยกว่า      6       

    หน่วยกิต

 

 

                       1.2.1 วิชาบังคับ                                    3                       

  หน่วยกิต

 

5100116

อยู่ดี กินดี มีสุข

3(3-0-6)

 

 

Well-being

 

 

5100117

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*

3(3-0-6)

 

 

Science in Daily Life

 

 

 

                       1.2.2 วิชาเลือก                     ไม่น้อยกว่า   3            

หน่วยกิต

 

5100114

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ

3(3-0-6)

 

 

Information Technology for Presentation

 

 

5100115

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*

3(3-0-6)

 

 

Information Technology in Daily Life

 

 

5100118

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*

3(3-0-6)

 

 

Mathematics in Daily Life

 

 

5100119

การบริหารร่างกาย

1(0-2-2)

 

 

Body Exercise

 

 

5100120

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*

2(1-2-3)

 

 

Sports for the Quality of Life Development

 

 

5100121

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6)

 

 

King’s Philosophy for Local

 

 

5100122

ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย

3(3-0-6)

 

 

Introduction of Ethics and Wealth

 

 

5100123

ความงดงามแห่งตน

3(3-0-6)

 

 

Beauty of Life

 

 

5100124

ก้าวสู่โลกกว้าง

Step to the World

2(1-2-3)

 

5100125

ความจริงของชีวิต*

3(3-0-6)

 

 

Truth of Life

 

 

5100126

การพัฒนาตน*

2(2-0-4)

 

 

Self Development

 

 

5100127

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*

3(3-0-6)

 

 

Aesthetics for Life

 

 

5100128

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*

2(1-2-3)

 

 

Life and Thai Culture

 

 

 

              1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก              ไม่น้อยกว่า        6

หน่วยกิต

 

 

                    1.3.1 วิชาบังคับ                                       3                  

หน่วยกิต

 

5100129

พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ

3(3-0-6)

 

 

Multiculture  and Peace

 

 

 

                   1.3.2 วิชาเลือก                   ไม่น้อยกว่า         3        

   หน่วยกิต

 

5100130

ทักษะชีวิตเพื่อสังคม

3(3-0-6)

 

 

Life Skill for Society

 

 

5100131

สังคมภิวัตน์*

3(3-0-6)

 

 

Socialization

 

 

 

         1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                            3          

หน่วยกิต

 

 

            1.4.1 คณะครุศาสตร์                                          3

หน่วยกิต

 

5100132

ครูแห่งแผ่นดิน

3(3-0-6)

 

 

Teachings of King Rama 9

 

 

หรือ

 

 

 

 

           1.4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  3

หน่วยกิต

 

5100133

วิถีไทย วิถีถิ่น

3(3-0-6)

 

 

Thai and Local Ways

 

 

หรือ

 

 

 

 

          1.4.3 คณะวิทยาการจัดการ                                   3

หน่วยกิต

 

5100134

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

3(3-0-6)

 

 

Young Enterpreneurs

 

 

หรือ

 

 

 

 

          1.4.4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร          3                  

หน่วยกิต

 

5100135

วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น

3(3-0-6)

 

 

Science for Community

 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

85

    หน่วยกิต

 

 

2.1 กลุ่มวิชาแกน

          9        หน่วยกิต

 

34131101

วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับการประกอบอาหารฮาลาล

6(3-6-9)

 

 

 

Basic Science for Halal Culinary

 

 

 

14131102

จุลชีววิทยาสำหรับการประกอบอาหารฮาลาล

3(2-2-5)

 

 

 

Microbiology for Halal Culinary

 

 

 

                                  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน           ไม่น้อยกว่า   76

หน่วยกิต

 

 

 

                          2.2.1  วิชาบังคับ                           57

หน่วยกิต

 

 

14131103

การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการผลิตอาหารฮาลาล 

3(3-0-6)

 

 

 

Food Safety and Sanitation in Halal Food production

 

 

 

14131104

การจัดการวัตถุดิบและอุปกรณ์งานครัว

3(2-2-5)

 

 

 

Halal  raw material and kitchen equipment  Management

 

 

 

14131105

การถนอมและการแปรรูปอาหารฮาลาล

3(2-2-5)

 

 

 

Halal Food Preservation and Processing

 

 

 

14131106

บรรจุภัณฑ์อาหารและการประเมินอายุการเก็บรักษา

3(2-2-5)

 

 

 

Food Packaging and Shelf Life Evaluation

 

 

 

34131207

การผลิตอาหารฮาลาลสำหรับการประกอบธุรกิจอาหาร

6(3-6-9)

 

 

 

Halal Food Production for Food Business

 

 

 

14131208

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

3(2-2-5)

 

 

 

Non-Alcoholic Beverage

 

 

 

14131209

โภชนาการอาหารฮาลาล

3(2-2-5)

 

 

 

Nutrition for Halal food

 

 

 

14131210

การพัฒนาตำรับอาหารและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

3(2-2-5)

 

 

 

Development of  Standard Recipes  and Halal Food product Innovation

 

 

 

34131211

นวัตกรรมอาหารอัตลักษณ์มลายู**

6(3-6-9)

 

 

 

Malayu Food Identity Innovation

 

 

 

14131312

อาหารภัตตาคารและอาหารจำนวนมาก

3(2-2-5)

 

 

 

Restaurant Cuisine and Quantity Foods

 

 

 

34131313

นวัตกรรมอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ** 

6(3-6-9)

 

 

 

Halal Food Innovation for Health

 

 

 

14131314

ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร

3(2-2-5)

 

 

 

Art of Food Decoration

 

 

 

13127315

การจัดการงานบริการอาหารฮาลาล

3(2-2-5)

 

 

 

Banquet and catering Management

 

 

 

13127316

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล

3(2-2-5)

 

 

 

Entrepreneurship in Halal Food Business

 

 

 

13127317

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

 

 

 

Electronic Commerce

 

 

 

14131418

การวิจัยและปัญหาพิเศษการประกอบอาหารฮาลาล

3(0-6-3)

 

 

 

Research and Special Problems in Halal Culinary

 

 

 

 

                        2.2.2   วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า     12

หน่วยกิต

 

 

14131319

การประกอบอาหารขนมอบฮาลาล    

3(2-2-5)

 

 

 

Cooking of Halal Bakery

 

 

 

14131320

การประกอบอาหารขนมไทยฮาลาล

3(2-2-5)

 

 

 

Cooking of Halal Thai Desserts

 

 

 

14131321

การประกอบอาหารเอเชีย

3(2-2-5)

 

 

 

Cooking of Asian Cuisine

 

 

 

14131322

การประกอบอาหารยุโรป

3(2-2-5)  

 

 

 

Cooking of European Cuisine           

 

 

 

14131323

ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้

3(2-2-5)

 

 

 

Fruit and vegetable Products

 

 

 

14131324

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

3(2-2-5)

 

 

 

Meat and Poultry Products

 

 

 

14131325

ผลิตภัณฑ์ประมง

3(2-2-5)

 

 

 

Fishery Products

 

 

 

14131326

ผลิตภัณฑ์จากข้าวและธัญพืช

3(2-2-5)

 

 

 

Rice and Cereal Products

 

 

 

 

                      2.2.3  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                              ไม่น้อยกว่า 7

หน่วยกิต

 

 

14131427

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการประกอบอาหาร        ฮาลาลและการเตรียมสหกิจศึกษาสำหรับการประกอบอาหารฮาลาล

2(2-0-4)

 

 

 

Preparation of Professional Experience for  Halal          Culinary and Preparation of Cooperative Education for Halal Culinary

 และ

 

 

 

14131428

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการประกอบอาหารฮาลาล

5(450)

 

 

 

Professional Internship for Halal Culinary

 

 

 

 

หรือ

 

 

 

14131429

สหกิจศึกษาสำหรับการประกอบอาหารฮาลาล

6(600)

 

 

 

Cooperative Education for Halal Culinary

 

 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                              ไม่น้อยกว่า     6

หน่วยกิต

 

 

                    ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้